Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a My Next Job Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszám: 01-09-969237, Adószám: 23515158-2-41 a továbbiakban: MyNextjob vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.mynextjob.hu alatt elérhető weboldalra (a továbbiakban: Weboldal), illetve a Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó szabályokat, jogokat és kötelezettségeket.

I. HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ ÉS A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehetik regisztrált és nem regisztrált felhasználók egyaránt. A regisztrált és a nem regisztrált felhasználók közti különbséget az 1. és 2. pontok tartalmazzák.


1. Regisztráció

A regisztráció a felhasználó e-mail címe és jelszava megadásával, valamint a felhasználó Weboldalon tett tájékozódása, a jelen ÁSZF elolvasása és megértése után, az itt hivatkozott dokumentumok rendelkezéseinek elfogadásával történik.
A regisztráció megtörténhet természetes személyként, mint álláskereső (a továbbiakban: Álláskereső) vagy jogi személyként mint álláshirdető/munkaadó (a továbbiakban: Álláshirdető).
Jelen ÁSZF az Álláskeresőkre és Álláshirdetőkre egyaránt vonatkozó szabályok tekintetében a Partner kifejezést használja.


A szerződések megkötésével a Partner részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.


A regisztrációnak nem feltétele az elektronikus hírlevél küldésének elfogadása.

2. Regisztráció nélküli hozzáférés

Nem regisztrált felhasználókra (a továbbiakban: Felhasználó) változatlan tartalommal kötelező érvényű jelen ÁSZF, mely rendelkezéseit Felhasználó a Weboldal használatával kifejezetten elfogadja.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Mynextjob a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadó Álláshirdető által igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosítására, míg az Álláshirdető és Felhasználó az ÁSZF feltételei mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. Az Álláskereső a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat alapvetően ingyenesen veheti igénybe, amennyiben az adott szolgáltatás mellett külön díj nem kerül feltüntetésre.

III. AZ ADATFELTÖLTÉS FOLYAMATA, ADATOK TELJESSÉGE, KAPCSOLATTARTÓK SZEREPE

1. Álláskeresők
 
Álláskereső a regisztráció után feltöltheti személyes, munkatapasztalataival, végzettségével és a kívánt állással összefüggő adatait, anyagait. Az adatfeltöltés az „aktiválás” gomb megnyomásával, az aktiválási feltételek elfogadása után válik véglegessé. Az Álláskereső adatai helyességéért kizárólag az Álláskereső felel. Mynextjob az Álláskereső adatait nem módosítja, függetlenül attól, hogy tudomást szerez-e az Álláskereső munkatapasztalatainak vagy személyes adataiank változásáról. Álláskereső saját adatait bármikor változtathatja, azokat törölheti, státuszát inaktívvá teheti.
 
2. Álláshirdetők
 
Álláshirdető a regisztráció után feltöltheti a céglogót .gif, .jpg vagy .jpeg formátumban, továbbá megadhatja a cégadatokat, számlázási adatokat, postázási adatokat és a kapcsolattartókra vonatkozó adatokat. Az Álláshirdető adatai helyességéért kizárólag Álláshirdető felel. Mynextjob Álláshirdető adatait nem módosítja, függetlenül attól, hogy tudomást szerez-e az Álláshirdető adatainak változásáról. Álláshirdető saját adatait bármikor változtathatja, azokat törölheti.
Álláshirdető egy, kapcsolattartóként megadott személy cselekedeteiért, megrendeléseiért vagy egyéb jognyilatkozataiért mindaddig teljes körűen felel, ameddig az adott kapcsolattartó adatait nem törölte, vagy jogosultságának változását Mynextjobnak írásban nem jelezte. Írásos tájékoztatásnak számít Mynextjob tájékoztatása emailben, az info@mynextjob.hu emailcímen.

Álláshirdető tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

IV. ÁLLÁSKERESŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Mynextjob az Álláskeresőnek az álláskeresés sikeréért semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal.
 
1. Álláskeresés
 
Álláskereső a Weboldalon megjelenített, Álláshirdetők által meghirdetett állások, pozíciók között a Weboldal általános vagy részletes keresési funkcióit igénybe véve az igényeinek megfelelő pozíciókat, állásokat kilistáztathatja. Álláskereső a keresését elmentheti, később ujrafuttathatja, annak feltételeit módosíthatja. Mynextjob az adott hirdetésben megjelenített, Álláshirdetők által megadott információk valóságtartalmát nem vizsgálja, az adott hirdetés tartalmáért felelősséget nem vállal.
 
2. Jelentkezés
 
Álláskereső a jelentkezés feltételei elfogadása után egy adott álláshirdetésre jelentkezhet. Álláskereső elfogadja, hogy jelentekzésével az adatlapján elmentett információkat Mynextjob az Álláshirdetőnek eljuttatja. Álláskereső jelentkezéseit a Weboldalon nyomon követheti, azok státuszát beállíthatja. Álláskereső tudomásul veszi, hogy Mynextjob bizonyos esetekben Álláshirdetőktől megbízást kap egy adott hirdetésre jelentkező Álláskeresők előszűrésére. Ilyen esetekben Mynextjob legjobb tudása és tapasztalata valamint az Álláshirdető ügyfél igényei alapján az előszűrés eredményét Álláshirdető tudomására hozza.

V. ÁLLÁSHIRDETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Mynextjob az Álláshirdetőknek a hirdetett állás betöltéséért semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal.


1. Álláshirdetés


a) Az álláshirdetés szolgáltatásnál Mynextjob szerződéses kötelezettsége az Álláshirdető számára a Weboldal hirdetési felületének rendelkezésére bocsátása a megrendelésben szereplő határidőn belül.
b) A regisztrált Álláshirdetőknek lehetőségük van a regisztrációt követően a Weboldal adminisztrációs felületén feltölteni a hirdetést. Álláshirdető a rendelkezésre álló gördülőmenük illetve szabad szöveg beírását lehetővé tevő mezők segítségével szerkesztheti a kívánt hirdetés szövegét. Álláshirdető az „előnézet” gomb segítségével ellenőrizheti a hirdetés tartalmi és arculati elemeit, és amennyiben a hirdetés megfelel az Álláshirdető igényeinek, a „jóváhagyás” gomb segítségével a hirdetést véglegesíti. Álláshirdető tudomásul veszi, hogy a feltöltött hirdetésekre történő jelentkezés Mynextjob Weboldalán keresztül történik oly módon, hogy a regisztrált Álláskereső az adott hirdetésre jelentkezési szándékát a „jelentkezem” gomb segítségével jelzi. Mynextjob Álláshirdetőt a V.4. és V.6 pontok alapján értesíti a jelentkezésekről.
c) Álláshirdetőknek lehetősége van a hirdetés megírásánál telefonos segítséget igénybe venni a Weboldalon megadott, percdíjas telefonszám hívásával.
d) Az álláshirdetés a megrendelés gomb megnyomásával megjelenik a Weboldalon. Álláshirdetőnek a hirdetési szolgáltatás kifizetése után lehetősége nyílik a hirdetésre jelentkező Álláskeresők kilistáztatására.
e) Mynextjob Álláshirdető által feladott hirdetés szövegét Álláshirdető beleegyezése nélkül is módosíthatja, amennyiben a hirdetés személyiségi-, szerzői vagy egyéb jogok megsértését okozza, Mynextjob vagy Mynextjob egyéb ügyfelei jó üzleti hírnevét károsítja illetve az V.1.g) pontban felsorolt szabályokat sérti. Ilyen esetekben Mynextjob az Álláshirdető üzleti érdekei illetve a betölteni kívánt állás figyelembe vételével végzi el a módosításokat.
f) Álláshirdető kötelezi magát arra, hogy a hirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát teszi közzé. A hirdetés vagy a jelentkező Álláskereső későbbi megkeresése nem keltheti azt a látszatot, hogy az a Mynextjobtól érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a Mynextjob és az Álláshirdető kapcsolatáról.
g) Álláshirdető garantálja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket, nem tartalmaz jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat, nem tartalmaz megtévesztő jellegű adatokat, bűncselekményre felbujtást, szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket. Az álláshirdetés nem tartalmazhat továbbá reklámot és/vagy olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak.
h) Álláshirdető az álláshirdetésben szereplő állás időközbeni betöltéséről vagy az állásajánlatok időszerűségének egyéb okból történt megszűnéséről Mynextjobot értesíti. Álláshirdetőnek lehetősége van az aktualitását vesztett hirdetését inaktív státuszúvá tenni, így a Weboldalon való megjelenést megszűntetni. A hirdetés megjelenésének eredeti időtartamán belül a hirdetés újra aktívvá tehető, azaz megjeleníthető a Weboldalon. Mynextjob Álláshirdető kérésére a továbbiakban nem szükséges hirdetést az Álláshirdető Hirdetéseim listájából eltávolítja. A hirdetés inaktívvá tétele, valamint az Álláshirdető kérésére történő eltávolítás nem érinti Álláshirdető kötelezettségét a hirdetés megrendelt, teljes időtartamára vonatkozó hirdetési díjának megfizetésére.
i) Álláshirdető nem jogosult a hirdetési felületet akár részben, akár egészben harmadik személyre átruházni, vagy átengedni. Amennyiben Álláshirdető ezen kötelezettségét megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésének minősül. Ebben az esetben Álláshirdető köteles a szerződés létrejöttének időpontjában a Mynextjob Weboldalán rögzített, egy darab Álláshirdetésre meghatározott nettó ellenérték tízszeresének megfelelő összegű kötbért megfizetni a Mynextjobnak. A kötbér megfizetése nem mentesíti Álláshirdetőt a kötbér összegét meghaladó kár és a szerződésszegésből eredő valamennyi egyéb igény megfizetésének kötelezettségétől.
j) Álláshirdető a hirdetés feladásánál kérheti, hogy neve és logója jelenjen meg a hirdetésben - Mynextjob semminemű felvilágosítást nem ad a hirdetéssel kapcsolatban az esetleges érdeklődőknek. Amennyiben Álláshirdető ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe, hirdetése a neve nélkül, a mynextjob.hu céglogóval fog megjelenni. Álláshirdető vállalja, hogy a hirdetést reklám célokra nem használja, ott saját hivatalos weboldalára mutató hyperlinken kívűl egyéb linkeket, URL-eket nem jelenít meg.
k) Álláshirdető garantálja, hogy a saját, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele logójának Weboldalon közzétett hirdetésben történő megjelenítésével kapcsolatban minden szükséges felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik, és a Mynextjobbal szemben semmilyen igény nem kerül érvényesítésre, továbbá garantálja, hogy az álláshirdetésben szereplő link kizárólag a saját vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele által üzemeltetett, jogszerűen működő és nem korhatáros weboldal főoldalára navigál.
l) Mynextjob bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha a hirdetés jogszabályba ütközik; nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését; amely esetén a j) és k) pontokban leírtakon túlmenően a hirdetés egyes elemei, vagy teljes egésze hirdetésnek vagy reklámnak minősülhet, így az olyan hirdetés, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét; nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy tréfás adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetve ténylegesen nem álláshirdetés; a g) pontban leírt esetekben; olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést; egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza; Mynextjob megítélése szerint a Weboldal, vagy a Mynextjob arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, Mynextjob üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti; technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető; azzal szemben hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt; jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti. Fenti esetekben Mynextjob nem felel a hirdetésnek eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért, függetlenül attól, hogy a kárt vagy igényt Álláshirdető saját nevében érvényesíti, vagy azt Álláshirdető szerződéses partnere teszi. Mynextjobot ebben az esetben semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.


2. Hirdetés kiemelése


Álláshirdetőnek a hirdetés feladásánál lehetősége van a hirdetés kiemelésére. Ebben az esetben a hirdetés a választott kiemelési kategória szabályai szerint a Weboldalon kiemelésre kerül. Álláshirdető tudomásul veszi, hogy a Weboldal adottságaiból fakadóan és az egyéb, egyidőben más Álláshirdetők kiemelési szolgáltatások igénybevételének függvényében hirdetésének kiemelése nem állandó jellegű, hanem a Weboldal megjelölt helyén szakaszosan történik. Álláshirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális kiemelést, úgy a hirdetés a Weboldalra történő kihelyezés időpontja szerint rangsorolva jelenik meg.


3. Előszűrés, telefonos előszűrés


Álláshirdetőnek a hirdetés feladásánál lehetősége van arra, hogy Mynextjob előszűrési szolgáltatásait igénybe vegye. Ebben az esetben
a) egyszerű előszűrésnél Mynextjob legjobb tudása és tapasztalata valamint az Álláshirdető ügyfél igényei alapján a hirdetésre jelentkező Álláskeresők alkalmasságát ezek tapasztalatai, adatai illetve csatolt anyagai/dokumentai alapján az adott állásra megvizsgálja. Az előszűrés eredményét Álláshirdető „hirdetéseim” menüpontban, a jelentkezők kilistáztatásával érheti el.
b) telefonos előszűrésnél Mynextjob legjobb tudása és tapasztalata, az Álláshirdető ügyfél igényei, valamint az Álláskeresővel folytatott telefoninterjú alapján egy, a hirdetésre jelentkező Álláskereső alkalmasságát ezen tapasztalatai, adatai illetve csatolt anyagai/dokumentai alapján az adott állásra megvizsgálja. Az előszűrés eredményét Álláshirdető „hirdetéseim” menüpontban, a jelentkezők kilistáztatásával érheti el.


4. Értesítés álláshirdetésre jelentkező Álláskeresőkről


Mynextjob az egy álláshirdetésre jelentkező Álláskeresőket hirdetésenként csoportosítja, előszűrések megrendelésének esetén az előszűrés eredményét az adott Álláskeresőhöz rendeli. Álláshirdető a „hirdetéseim” menüpontban a jelentkező Álláskeresők listáját ezek lényegesebb adataival valamint a jelentkezés dátumával kilistáztathatja illetve Excel riport készítését igényelheti. Mynextjob Álláshirdetőt nem értesíti külön emailben egy-egy jelentkezésről.


5. Szolgáltatások megrendelése, kifizetése


Álláshirdető a fent felsorolt szolgáltatásokat a következőképpen tudja megrendelni:
a) eseti alapon, egy-egy álláshirdetés feladásánál: ebben az esetben a megrendelés az álláshirdetés feladásával egyidejűleg, a feladási folyamat utolsó lépéseként a feladási szöveg jóváhagyása után, a megadott fizetési módok egyikének teljesítésével történik.
b) a „vásárlás” menü megnyitásával, az ott megjelölt szolgáltatási csomagok kiválasztásával: ebben az esetben Álláshirdető egy-egy szolgáltatási csomag kiválasztásával, a csomag feltételei alapján előre rendelhet meg a csomagban jelzett időtartamra és darab-számban hirdetésfeladási lehetőséget vagy kiemelési illetve előszűrési szolgáltatást. Az így megrendelt szolgáltatásokat Álláshirdető köteles a kifizetés után 180 napon belül felhasználni, azaz egy-egy álláshirdetés feladásánál, a feladási folyamat utolsó lépésénél az előre megrendelt szolgáltatás felhasználását jelezni.
c) Mynextjob ügyfélszolgálatán keresztül történő szerződéskötéssel: ebben az esetben Álláshirdető Mynextjobbal egyedi szolgáltatási szerződést köt, és Mynextjob a szerződésben megrendelt szolgáltatásokat (szolgáltatás neve, határideje, darabszám) Álláshirdetőnek a „megrendelt szolgáltatások” menüpontban megjeleníti.


Szolgáltatási csomagokkal illetve egyedi szerződéssel rendelkező ügyfelek a csomag illetve a szerződésben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése után Mynextjob Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásait a csomag illetve a szerződésben meghatározott darabszámok terhére tudják igénybe venni.


6. Szerződés létrejötte


Álláshirdető tudomásul veszi, hogy a fent leírt szolgáltatások tekintetében hatályos szolgáltatási szerződés az adott szolgáltatásról a szolgáltatási díj kifizetésével jön létre. Amennyiben Álláshirdető az 5.b) illetve 5.c) pontban leírt megrendelési mód igénybevételével 200.000 Ft,-ot meghaladó szolgáltatást rendel meg, Mynextjob a szolgáltatások megrendeléséről írásos ajánlat-tervezetet készít, melyet Álláshirdető értesítési email-címére megküld. Álláshirdető a tervezetet két példányban cégszerű aláírással ellátva Mynextjob ügyfélszolgálatára postai úton juttat el. A szolgáltatási szerződés ebben az esetben az Álláshirdető írásos ajánlatának elfogadásával jön létre. Az írásos szerződés egy példányát Mynextjob Álláshirdető részére postai úton visszaküldi.
Függetlenül a megrendelés módjától Álláshirdető hirdetései a hirdetésfeladási folyamat végén a megrendelés gomb megnyomásával megjelennek a Weboldalon. Álláshirdető a hirdetésre jelentkezők listáját csak a szolgáltatási díj teljes kifizetése után tudja elérni.


7. Számla kiállítása


Mynextjob a szolgáltatási díj kifizetése után – a szolgáltatási szerződés létrejöttével – számlát állít ki és azt postázza Álláshirdető megadott kézbesítési címére. Amennyiben Álláshirdető az 5.a), 5.b) vagy 5.c) pontban felsorolt esetekben fizetési módként banki átutalást állít be vagy kér a szolgáltatás megrendelésénél, Mynextjob Álláshirdető értesítési email-címére pro-forma számlát küld. A pro-forma számla kizárólag tájékoztató jellegű, a szolgáltatási díj fizetését nem igazolja, ÁFA-visszaigénylésre nem jogosít, eredeti bizonylatként könyvelésben nem használható. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Partnert terhelik.
Külföldi Álláshirdető részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is Álláshirdetőt terheli.


8. Hirdetés módosítása


Álláshirdető az aktív hirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan releváns információ pontosítása esetén kérheti, amelynek kijavítása nem érinti és befolyásolja a hirdetés kategória besorolását. A módosítási igényt a Mynextjob ügyfélszolgálatán keresztül lehet bejelenteni. A módosítást kizárólag Mynextjob eszközölheti.


Álláshirdetőnek a hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat az Álláshirdetővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.
9. Szolgáltatások igénybevétele


Álláshirdető az 5.b) pontban megjelölt szolgáltatási csomagok megrendelésének esetén a szolgáltatásokat a kifizetés után 180 napon belül köteles igénybe venni illetve felhasználni. Abban az esetben, ha Álláshirdető nem, vagy nem egészében veszi igénybe a szolgáltatásokat a rendelkezésére álló idő alatt, úgy az igénybevételre nyitva álló idő leteltét követően a szolgáltatások, vagy azok bármely eleme a továbbiakban nem vehetők igénybe, nem vihetők tovább és Mynextjob sem részben sem egészében nem téríti vissza a fel nem használt szolgáltatás(ok) ellenértékét. Ugyanez vonatkozik az 5.c) pontban megjelölt szolgáltatási szerződés megkötése esetén is azzal, hogy a 180 nap helyére a szerződésben meghatározott határidő lép.


10. Médiaszolgáltatás Álláshirdetőknek vagy Fehasználóknak – logó, reklámbanner, infó doboz megjelenítése


Álláshirdető vagy egyéb, álláshirdetési szolgáltatást igénybe nem vevő Felhasználó kérheti a saját, vagy az általa képviselt cég logójának Weboldalon történő elhelyezését a Főoldalon elhelyezett médiaajánlat alapján. Álláshirdető vagy Felhasználó kérésére Mynextjob megjeleníti ezek elektronikus hirdetését vagy infó dobozt a Weboldal nyitóoldalán, valamint valamennyi állandó hirdetési felületen. Ezekben az esetekben az V.1.k) pontban leírtak értelemszerűen alkalmazandók. A médiaszolgáltatás részleteiről Mynextjob Partnerrel vagy Felhasználóval külön szerződést köt.

11. A Weboldal adminisztrációs felületének használata


a) Álláshirdető a regisztrációt követően jogosult jelszavát bármikor megváltoztatni. Álláshirdető adatai biztonságának érdekében javasolt a jelszó rendszeres módosítsa.
b) Álláshirdető köteles jelszavát szigorúan bizalmasan kezelni, titokban tartani és gondoskodni arról, hogy az illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására, továbbá köteles ezen kötelezettséget a Weboldalhoz hozzáférést szerző munkatársaival, közreműködőivel szemben is érvényre juttatni. Álláshirdető felelős a hozzáférését lehetővé tevő jelszóval elérhető valamennyi szolgáltatás igénybevételéért és illetéktelen személyek visszaéléséért illetve károkozásáért. Amennyiben Álláshirdető jelszavának, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét és egyéb jogait harmadik személynek átadja, úgy az súlyos szerződésszegésének minősül. Álláshirdető ilyen esetben köteles a szerződés létrejöttének időpontjában a Mynextjob médiaajánlatában rögzített, egy darab Álláshirdetésre meghatározott nettó ellenérték tízszeresének megfelelő összegű kötbért megfizetni a Mynextjobnak. A kötbér megfizetése nem mentesíti Álláshirdetőt a kötbér összegét meghaladó kár és a szerződésszegésből eredő valamennyi egyéb igény megfizetésének kötelezettsége alól.

VI. ADATOK, INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

1.    Az álláshirdetésre jelentkező munkakeresővel kizárólag az adott állással kapcsolatban vehető fel a kapcsolat.
2.    Adatbázis hozzáférés esetén Álláshirdető kizárólag a hozzáférés időtartama alatt veheti fel azon Álláskeresőkkel a kapcsolatot, akik ebben az időpontban még aktív munkakeresőként vannak regisztrálva.
3.    Mynextjob szolgáltatásai során megismert adatokból, legyenek azok az álláshirdetésre érkező jelentkezések, letöltött dokumentumok illetve azok részelemei vagy Mynextjob segítségével megismert Álláskeresők által feltárt adatok, Álláshirdető adatbázist nem építhet, illetve ezen adatokat harmadik fél segítségével nem rendszerezhet. Álláshirdető vállalja úgyszintén, hogy Mynextjob segítségével megismert Álláskeresőknek – történjen ez adatbázis hozzáférés, vagy álláshirdetéskre történú jelentkezés útján, reklámüzeneteket nem küld, hírlevélre történő feliratkozást nem kínál. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és Álláshirdető alkalmanként az egy havi adatbázis- hozzáférés mindenkori díjának tizenötszöröse mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér megfizetése nem mentesíti Álláshirdetőt a kötbér összegét meghaladó kár és a szerződésszegésből eredő valamennyi egyéb igény megfizetésének kötelezettségétől.

VII. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

1. A Mynextjob nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért. Mynextjob a hirdetés látogatottságának elmaradása, vagy a keresés eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. Mynextjob semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért.
2. Álláshirdető/Felhasználó felelős az általa a szerződés teljesítésével összefüggésben Mynextjobnak, vagy harmadik személynek okozott minden kárért. Ha Álláshirdető/Felhasználó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a jelen szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy Mynextjobbal szemben támaszt kártérítési igényt, úgy Álláshirdető/Felhasználó köteles Mynextjobot teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban Mynextjob részéről merülnek fel. Álláshirdető/Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által Mynextjobbal szemben a fentiek szerint indított bármely perbe Mynextjob perbehívása esetén Mynextjob oldalán beavatkozóként a perbe belép. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha hatóságok Mynextjobbal szemben bírságot szabnak ki.
3. Mynextjob nem vállal felelősséget a szolgáltatások folyamatosságáért. Amennyiben technikai hibák miatt a szolgáltatásokat az internet működési elégtelensége, telekommunikációs hiba, adatátviteli hiba vagy üzemszünet miatt több mint 2 óráig nem lehet elérni, Álláshirdető/Felhasználó kérheti, hogy a határidők meghosszabbodjanak az akadályoztatás időtartamával. Mynextjob a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért felelősségét kizárja. Fenti szabályok nem vonatkoznak arra az esetre, amikor az elérhetőség korlátozása kizárólag az igényt bejelentő Álláshirdető/Felhasználónál volt tapasztalható.
4. Mynextjobbal szemben kárigény csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. Mynextjob kártérítési felelőssége kizárólag a közvetlen károkra korlátozódik, és Mynextjob kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárpótlást, vagy sérelemdíjat is. A szolgáltatás díjai a jelen ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek megállapítva.
5. Mynextjob kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül a Mynextjob logója, Mynextjob szolgáltatásait megjelölő egyéb bármely megjelölés, vagy Mynextjob Weboldala semmilyen módon - hivatkozás útján sem - használható Álláshirdető/Felhasználó vagy bármely harmadik fél által.

VIII. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

IX. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK, RENDELKEZÉSEK

1. Mynextjob felhívja Partner figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő önéletrajzok, egyéb, a felhasználók hozzájárulásával továbbított adatok, felhasználók által a Weboldalra feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak, illetve személyes adatnak minősülnek, továbbá hogy a munkaerő keresés sikeressége, hatékonysága hirdetés vagy adatbázis hozzáférés útján személyes adatok kezelését feltételezi.


Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím. Mynextjob Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza. (Lehessen átlinkelni)


Ugyancsak adatkezelést feltételez az az eset, amikor Álláskereső saját adatai, dokumentumai feltöltése révén személyre szabott munkalehetőség-ajánlatok tételét várja el a Weboldalt használó Álláshirdetők által. Minden adatfeltöltésnél Mynextjob az adatot feltöltő személy hozzájárulását kéri az adatok feltöltéséhez, rögzítéséhez és felhasználásához. A hozzájárulás elektronikus úton, az adott mező megjelölésével történik.


2. Mynextjob a személyes adatok védelméhez fűződő jogok és alapjog alapján - a személyes adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.


3. Álláshirdető kijelenti és szavatolja, hogy a Mynextjob által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat, szakmai önéletrajzokat, és az álláskereső hozzájárulásával hozzáférhetővé tett egyéb információkat – összhangban a Mynextjob Adatkezelési Tájékoztatójával és a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel – bizalmasan és jogszerűen kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára, azaz saját,- illetve az álláshirdetésben meghirdetett állást kínáló megbízója - munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a felhasználáskor már adott, konkrét, nyitott pozíciójú állással kapcsolatban használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, a pozíció betöltését követően, de legkésőbb a hirdetés lejártát, vagy az önéletrajz, egyéb dokumentum letöltését követő legkésőbb 90. napon törli.


Mynextjob nem ad át az Álláskereső/Álláshirdető/Felhasználó beleegyezése nélkül jogosulatlan harmadik félnek olyan információt, amiből a személyazonosság hitelt érdemlően helyreállítható. A Mynextjob Weboldalán feltöltött adatokat Mynextjob megőrzi és mindent megtesz az adatok biztonságának érdekében.
4. Az adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatok feltöltőjének jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen.
5. Mynextjob a Weboldalon keresztül feltöltött adatokat kizárólag regisztrált Álláshirdetőnek, kizárólag munkaerő-keresés céljából adja át. Álláshirdető szavatolja, hogy a Mynextjob által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat összhangban a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint bizalmasan kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára, azaz munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a felhasználáskor már adott, konkrét, nyitott pozíciójú állással kapcsolatban használhatja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi. Álláshirdető köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről.
6. Álláshirdető beleegyezik, hogy anonim álláshirdetés esetében a Mynextjob minden álláshirdetés végén megjeleníthet egy arra irányuló tájékoztatást, hogy a személyes adatok megadása anonim hirdetések esetén fokozott kockázatokkal jár, ide értve azt, hogy a pályázati anyag, önéletrajz akár a jelenlegi munkaadó birtokába is kerülhet illetve hogy az adatvédelmi törvényben biztosított jogok érvényesítése akadályokba ütközik.
7. Álláshirdető szavatolja, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

X.1. Panaszkezelés

Amennyiben a Mynextjob ügyfélszolgálatához panaszbejelentés érkezik, akkor Mynextjob
a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el: A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panaszkezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Mynextjob
a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt Mynextjob egyedi azonosítószámmal látja el. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a panaszos neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a panasz részletes leírása, d) Mynextjob nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) telefonon közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


A panaszt Mynextjob a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Mynextjob a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén Mynextjob írásban ad tájékoztatást arról, hogy a panaszos mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.


X.2. Titoktartás


Álláshirdető/Felhasználó és Mynextjob kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra, sem a jogviszony fennállása alatt, sem pedig azt követően.


X.3. A szerződés megszűnése


1. A szolgáltatási szerződés megszűnik:
- a teljesítéssel,
- a felek általi közös megegyezéssel,
- rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal.
2. A rendkívüli felmondást ajánlott tértivevényes levélben kell a másik félnek megküldeni. Amennyiben a szerződés Mynextjob által kerül megszüntetésre rendkívüli felmondással, Álláshirdető/Felhasználó köteles a kártérítés mellett a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra.
3. A Weboldalon megjelenített álláshirdetések a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén, amennyiben ezt Álláshirdető kezdeményezte, Álláshirdető nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.

XI. Az ÁSZF közlése és hatálya

A jelen ÁSZF 2018. május 25-étől visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a módosítását a Mynextjob a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Weboldalon. Jelen ÁSZF a Partnerrel való megismertetéséről a Mynextjob gondoskodik oly módon, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldal ÁSZF menüpontja alatt közzétételre kerül.


A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. május 25-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 2012. június 1-jétől hatályban volt Általános Szerződési Feltételek hatályát veszti.


Kelt/közzétéve: Budapest, 2018. május 24.előző hatályos ÁSzF letöltése