Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés, fogalmak

1.1. Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a My Next Job Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., Cégjegyzékszám: 01-09 969237, Adószám: 23515158-2-41, a továbbiakban: „Mynextjob”, vagy „Adatkezelő”) miként kezeli az Ön személyes adatait.

1.2. Jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazása során:
1.2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
1.2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.2.3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
1.2.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.2.7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
1.2.8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

1.3. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.mynextjob.hu (a továbbiakban „Weboldal”)

1.4. A Weboldalra belépő, a Weboldalon regisztráló, illetve a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait Mynextjob a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli, miközben betartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

1.5. Kérjük, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Weboldalt használni kezdené, mivel az lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Weboldalon. Ha az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Weboldalt.

1.6. Kérjük, hogy az adatkezelési tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatkezelési tájékoztató volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatkezelési tájékoztató dölt betűvel, illetve aláhúzással kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

1.7. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Weboldalra csak 16 éven felüli személyek regisztrálhatnak, így a regisztrációkor a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy 16. életévét betöltötte-e.

1.8. Mynextjob nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában Mynextjob-ot megtéveszti. Mynextjob a Felhasználó értesítése mellett törli azon Felhasználó regisztrációját és adatait, akiről megállapítja, hogy a megadott korhatárt nem töltötte be.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.1. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Weboldalon regisztráljon, illetve Mynextjob szolgáltatásait teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó nevére és e-mail címének megadására. Ha a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, hanem pl. közvetlenül egy álláshirdetésre jelentkezik, akkor legalább a Felhasználó nevére és valamilyen elérhetőségére van szükség ahhoz, hogy vele az érintett Munkaadó a kapcsolatot felvehesse. Az álláskeresés szempontjából releváns információkat (pl. keresett pozíció) a Felhasználó nem köteles megadni, de ha ezeket az adatokat a Felhasználó nem adja meg, akkor eleshet a számára alkalmas munkalehetőségektől, állásajánlatoktól.

2.2. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó.

2.3. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét.

2.4. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár Mynextjob, akár harmadik személyek irányába.

2.5. Mynextjob-nak a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem áll módjában ellenőrizni. Mynextjob nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

2.6. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, Mynextjob mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az Mynextjob, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges. Jogos érdek lehet Mynextjob díjigényének érvényesítése a Munkaadók irányába, amelyhez adott esetben Mynextjob-nak bizonyítania kell, hogy megfelelő számú Felhasználó jelentkezett egy adott álláshirdetésre, vagy megfelelő számú Felhasználó önéletrajza volt számára elérhető. Ellenkező esetben Mynextjob nem tudná bizonyítani, hogy az ügyfeleivel fennálló szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette. Figyelembe véve, hogy Mynextjob fő bevétele az ügyfelek által adott megbízásokból adódik, kiemelkedő érdeke fűződik a teljesítés bizonyíthatóságához, díjigénye érvényesítéséhez. Erre is tekintettel, álláspontunk szerint a korlátozás szükséges és arányos, figyelembe véve azt is, hogy a személyes adatokat a Felhasználók önként adták meg Mynextjob részére, nem áll fent hatalmi egyensúlytalanság az érintett és Mynextjob között, gyermekek nem érintettek az adatkezeléssel és az igényérvényesítésen kívül más célokra az adatokat – a hozzájárulás visszavonása esetén – nem használjuk fel. Ilyen esetben (ha a hozzájárulást a Felhasználó korábban visszavonta) legfeljebb a megbízási díjigényünk kiegyenlítéséig tároljuk az adatokat, és más célból azokat nem használjuk fel.

2.7. Ha Mynextjob valamely jogvitában áll akár a Felhasználóval, akár valamely Munkaadóval vagy bármely harmadik személlyel, és a jogvita kapcsán a Felhasználó személyes adatainak felhasználására lenne szükség, és a személyes adat felhasználása feltétlenül szükséges a jogvita eldöntéséhez, vagy Mynextjob-ot vagy harmadik személyt terhelő bizonyítás teljesítéséhez, úgy Mynextjob a személyes adatokat nem a Felhasználó hozzájárulása, hanem jogos érdeke alapján kezeli.

3. Adatkezelés célja

3.1. Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Mynextjob alapvetően abból a célból kezeli, hogy virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásai révén elősegítse a Weboldalra regisztráló Felhasználók álláskeresését azáltal, hogy lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre a Felhasználó és a potenciális munkaadók, illetve ügyfeleiknek munkatársakat kereső munkaközvetítők között.

3.2. Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:

3.2.1. a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele,
3.2.2. Felhasználó azonosítása,
3.2.3. életkori feltételek ellenőrzése,
3.2.4. a Weboldal, valamint a Weboldalon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése,
3.2.5. a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „Munkaadók”) részére,
3.2.6. álláshirdetésekre történő jelentkezés lehetővé tétele a Felhasználó által,
3.2.7. a Felhasználó alkalmasságának megítélése akár Mynextjob, akár a Munkaadó által egy-egy konkrét állásajánlattal, munkakörrel kapcsolatban, ideértve a Mynextjob által végzett előszűrést és munkaközvetítésre irányuló szolgáltatásokat,
3.2.8. a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, Mynextjob általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.),
3.2.9. a szolgáltatásokkal kapcsolatos, a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes tájékoztatás adása a Mynextjob által (rendszerüzenetek, amelyekről nem lehet leiratkozni),
3.2.10. állásajánlatokat tartalmazó értesítő küldése (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult)
3.2.11. álláskereséssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),
3.2.12. DM: tájékoztatás a Mynextjob termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve Mynextjob-bal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (közvetlen üzletszerzési, azaz direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában - amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),
3.2.13. amennyiben a Felhasználó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása,
3.2.14. Mynextjob teljesítésének bizonyítása a Munkaadó ügyfelek irányában, díjigény érvényesítése, jogvita során történő felhasználás.

3.3. A fenti célok teljesülése érdekében a Mynextjob, illetve a Munkaadók a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

3.4. Jelen tájékoztató szempontjából Munkaadóknak minősülnek a Mynextjob-bal szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából a Mynextjob-bal, a Mynextjob virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkaadók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők is. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon Munkaadók, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából önéletrajz adatbázis hozzáférésre szerződtek a Mynextjob-bal, egy vagy több megadott szempont szerint bizonyos időintervallumban hozzáférhetnek a Weboldalra regisztrált Felhasználók által megadott személyes adatokhoz. Ez esetben a Munkaadók a megadott adatokat a Felhasználó adott pozícióra való alkalmasságának megítélése és közvetlen kapcsolatfelvétel céljából – mint önálló adatkezelők – kezelhetik és felhasználhatják.

3.5. Fentieknek megfelelően az aktív felhasználói fiókkal rendelkező és magas kereshetőségi szintet beállító Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – az általa le nem tiltott – Munkaadók számára történő továbbításához.

3.6. A Weboldalra regisztrált Felhasználó a Munkaadók körét megtekintheti a felhasználói fiókjában, és megjelölheti, ha nem szeretné, hogy valamely Munkaadó a személyes adataihoz hozzáférjen. Ez esetben a Felhasználó által letiltott Munkaadók nem fognak hozzáférni a Felhasználó személyes adataihoz, és nem értesülnek arról sem, hogy a Felhasználó a Weboldalon regisztrált. Kérjük, hogy ha valóban fontos Önnek, hogy bizonyos Munkaadó(k)hoz ne jussanak el az adatai, akkor folyamatosan ellenőrizze a Munkaadók aktuális listáját, mert a Munkaadók listája folyamatosan változhat, és új Munkaadók kerülhetnek a listára, attól függően, hogy Mynextjob-bal mely Munkaadók létesítenek szerződéses kapcsolatot.

3.7. Tekintettel arra, hogy a Munkaadók önálló adatkezelők, a Mynextjob nem vállal felelősséget a Munkaadók által jelen szolgáltatás keretei között megszerzett személyes adatok további, a Munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges, a Munkaadók által harmadik felek részére történő továbbításáért. Mynextjob tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül leendő munkáltatók, hanem a munkáltatók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) is igénybe vehetik, és így ők a Felhasználó által megadott adatokhoz (a jelen tájékoztatóban és felhasználási feltételekben meghatározott esetekben) hozzáférhetnek.

3.8. A Felhasználónak – amennyiben ezt a Munkaadó Mynextjob rendelkezésére bocsátotta – lehetősége van a Munkaadók által alkalmazott adatkezelésről szóló tájékoztatást megtekinteni a Munkaadók felsorolásánál, a felhasználói fiókon keresztül. Amennyiben adatvédelmi tájékoztatót a Munkaadó nem bocsátott Mynextjob rendelkezésére, úgy Mynextjob a Munkaadó adatai között tájékoztatja a Felhasználót az adott Munkaadó elérhetőségéről, ahol a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

3.9. A fentiekre tekintettel Mynextjob javasolja a Felhasználónak, hogy különös körültekintéssel járjon el a személyes adatai megadásakor.

3.10. A Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy az álláskeresői státuszát aktív vagy inaktív állapotba helyezze. Inaktív állapot esetén a Munkaadók nem férhetnek hozzá a Felhasználó által feltöltött adatokhoz, ideértve a Felhasználó önéletrajzát és egyéb, a Felhasználó által megadott adatokat. Amennyiben a Felhasználó aktuálisan nem keres állást, úgy javasoljuk, hogy felhasználói fiókját helyezze inaktív státuszba.

3.11. Mynextjob tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos esetekben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú e-mail üzenetek küldésére, illetve sms üzenetekre köt szerződést a Weboldal szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, a Mynextjob-bal szerződő felekkel. Ebből adódóan Mynextjob – amennyiben ahhoz a Felhasználó hozzájárult – saját, vagy harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing tartalmú üzeneteket, illetve sms-eket is küldhet a Felhasználó által megadott elérhetőségekre. A direkt marketing célú megkeresésekhez adott hozzájáruló nyilatkozatát a Felhasználó akár a felhasználói fiókján keresztül, akár a Mynextjob-hoz címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben (adatvedelem@mynextjob.hu, info@mynextjob.hu) visszavonhatja.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Mynextjob azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Weboldalon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Weboldalra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat a Mynextjob részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki: név, e-mail cím, jelszó,lakcím, állampolgárság, születési idő, telefonszám, mobilszám, preferált megye, város, preferált pozíciónév, nem, közösségi média elérhetőség, tapasztalat, végzettség, iskola neve, kezdési dátum, számítástechnikai ismeretek, idegennyelvek, releváns szakmai képzettségek, előnyben részesített munka, utazási hajlandóság, költözési hajlandóság, előnyben részesített szakterület, munkavégzés helye, munkaidő, munkába állás, foglalkozttaás jellege, bruttó fizetési igény, felhasználó által feltöltött önéletrajz, kísérőlevél, motivációs levél, elmentett állások, felhasználó által leadott jelentkezések, letiltott munkaadók, felhasználó által megadott hozzájárulások, felhasználó aktivitása, illetve utolsó aktivitás időpontja.

4.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot Mynextjob-bal, az elektronikus vagy postai levelezést, vagy a hangfelvételt Mynextjob a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.3. Különleges adatot (pl. egészségügyi adat, politikai véleményre vonatkozó adat, szexuális irányultságra vonatkozó adat, szakszervezeti tagságra vonatkozó adat) Mynextjob nem kezel. Kérjük, hogy ne adjon meg magáról különleges személyes adatot. Amennyiben ilyen adatot a Felhasználó önéletrajza, motivációs levele tartalmaz, vagy egyéb módon ilyen adatot megad magáról, azt Mynextjob figyelmen kívül hagyja, annak észlelése esetén törli, és a törlés tényéről a Felhasználót értesíti.

4.4. Kérjük, hogy a szabadon kitölthető mezőkben, önéletrajzában és motivációs levelében csak olyan személyes adatot osszon meg, ami az álláskeresése szempontjából releváns információt nyújt.

4.5. Felhasználó csak saját magára vonatkozó személyes adatot adhat meg.

4.6. Mynextjob egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat Mynextjob a Weboldal effektív működtetése, a Weboldallal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Weboldal látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket Mynextjob marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.7. Ugyanezen okokból Mynextjob eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Weboldalt. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 11. pontot).

4.8. Kérjük, hogy a megadott adatai pontosságának, aktualitásának biztosítása érdekében rendszeres időközönként ellenőrizze azokat, és ha szükséges, módosítsa azokat.

4.9. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta Mynextjob rendelkezésére (pl. álláshirdetésre jelentkezett regisztráció nélkül), úgy Mynextjob azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó az álláspályázat kapcsán a jelentkezésében rögzített.

5. Az adatkezelés ideje

5.1. Mynextjob a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

5.2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta Mynextjob rendelkezésére (pl. álláshirdetésre jelentkezett regisztráció nélkül), úgy a személyes adatokat Mynextjob az adott pozíció betöltését követő legfeljebb 6 hónapig kezeli és biztosít az adatokhoz hozzáférést a megpályázott állással érintett Munkaadó számára, a jelentkezések Munkaadók általi nyomon követése és értékelése, valamint az ügyfelek felé fennálló esetleges díjigények kielégítése céljából. Ezen adatokat sem a Munkaadók, sem Mynextjob nem használhatja fel újabb, nem a megpályázott állással kapcsolatos megkeresések céljából.

5.3. Mynextjob a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

5.4. Tekintettel Mynextjob szolgáltatásainak céljára, Mynextjob vélelmezi, hogy aktivitás hiányában az adatkezelés célja (álláskeresés) már nem áll fent. Ezért Mynextjob a Felhasználónak küldött előzetes figyelmeztető e-mailt követően törli a Felhasználó regisztrációját és a Felhasználó által megadott valamennyi adatot, ha a Felhasználó általi utolsó aktivitást követően 18 hónap eltelt anélkül, hogy a Felhasználó bármely aktivitást tanúsított volna a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatban álláskeresőként.

5.5. A regisztráció megerősítése hiányában Mynextjob a regisztrációkor megadott adatokat a regisztrációt követő 12. napon törli, amelyről értesítést küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.

5.6. Mynextjob és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók a személyes adatokat, amennyiben azokat a Felhasználó adta meg a Weboldalon keresztül biztosított felület útján, vagy Mynextjob továbbította részükre egy konkrét álláshirdetés kapcsán, az adott pozíció betöltésével kapcsolatban, a szakmai alkalmasság megítélése céljából jogosultak kezelni és legfeljebb az adott pozíció betöltését követő 12 hónappal kötelesek azokat törölni.

5.7. Mynextjob és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók, amennyiben önéletrajz adatbázis hozzáféréssel rendelkeznek, az általuk megismert személyes adatokat az önéletrajz adatbázis hozzáférés ideje alatt jogosultak kezelni.

5.8. Mynextjob felhívja a figyelmet, a Munkaadók mint önálló adatkezelők általi adatkezeléséért Mynextjob nem vállal felelősséget, így bármilyen, a Munkaadók általi jogsértéssel kapcsolatban a Felhasználó a Munkaadókkal szemben közvetlenül tud fellépni, illetve esetleges igényeit közvetlenül tudja érvényesíteni.

5.9. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén Mynextjob jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót.

5.10. Amennyiben a Felhasználó telefonon panaszt tesz és Mynextjob a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, úgy Mynextjob a hangfelvételt egy évig archiválja, ezt követően az adatokat törli, illetve egyedi azonosításra alkalmasságukat megszünteti.

5.11. Mynextjob a panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig kezeli. Hatósági vagy bírósági eljárás indulása esetén az adatokat az eljárás jogerős lezárultáig tárolja.

5.12. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

6. Az adatkezelés egyéb jellemzői

6.1. Mynextjob a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

6.2. Amennyiben Mynextjob a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes adatoknak.

6.4. A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért Mynextjob semmilyen felelősséget nem vállal.

6.5. Mynextjob tájékoztatja a Felhasználót, hogy profilalkotást nem végez.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Mynextjob a felhasználók adatainak kezelése kapcsán jelenleg nem áll adatfeldolgozókkal szerződéses jogviszonyban.

7.2. Mynextjob fenntartja a jogát arra, hogy további adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről Mynextjob jelen adatkezelési tájékoztató kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

7.3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Mynextjob rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat Mynextjob rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8. Adattovábbítás, címzettek

8.1. Címzettek azok, akiknek a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek.

8.2. A Felhasználó adatai tekintetében az elsődleges címzettek a Munkaadók.

8.3. Ehelyütt ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az aktív felhasználói fiókkal rendelkező és magas kereshetőségi szintet beállító Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – az általa le nem tiltott – Munkaadók számára történő továbbításához.

8.4. Amennyiben Felhasználó közvetlenül jelentkezik egy álláshirdetésre (akár regisztrálást követően, akár regisztráció nélkül), úgy a Felhasználó által megadott személyes adatok az álláshirdetésben megjelölt hirdető részére kerülnek továbbításra.

8.5. Anonim álláshirdetések: Felhívjuk a figyelmet, hogy a Weboldalon anonim álláshirdetések nem jelenhetnek meg, a hirdető személye minden álláshirdetésben feltüntetésre kerül. Amennyiben a hirdető munkaközvetítőként adja fel a hirdetést és a hirdetésben csak a munkaközvetítő személye kerül megjelölésre, azaz a potenciális munkáltató megevezését a hirdetés nem tartalmazza, úgy a Felhasználó személyes adatai alapértelmezettként csak a munkaközvetítőhöz kerülnek továbbításra. A munkaközvetítő Mynextjob-bal kötött szerződés (ÁSZF) értelmében köteles közvetlenül – a munkáltató ügyfele megnevezésével – a Felhasználó előzetes hozzájárulását kérni a Felhasználó személyes adatainak továbbításához. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá személyes adatainak továbbításához, úgy a munkaközvetítő azokat nem jogosult ügyfelének továbbítani. Ennek megfelelően nem fordulhat elő olyan eset, hogy a Felhasználó személyes adatai általa nem ismert harmadik személyhez kerülnek továbbításra.

8.6. Fentiek irányadóak bármely Munkaadó általi adattovábbításra (ideértve azt az esetet is, ha a Munkaadó önéletrajz adatbázis hozzáférés révén jutott a személyes adatokhoz), azaz bármely adattovábbítást megelőzően a Munkaadó mint önálló adatkezelő köteles beszerezni a Felhasználó előzetes hozzájárulását.

8.7. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akiknek Mynextjob üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben Mynextjob-ot, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek.

8.8. Eseti jelleggel, valamely jogvita esetén a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek Mynextjob adott ügyben megbízott jogi tanácsadójának, aki szakmai titoktartási kötelezettség alatt áll.

8.9. Harmadik országba történő továbbítás: a Felhasználó adatait Mynextjob nem továbbítja harmadik országba. A feladott álláshirdetéseken a Munkaadók kötelesek feltüntetni, ha az általuk megszerzett személyes adatok harmadik országba kerülnek továbbításra.

9. Adatbiztonság

9.1. Mynextjob kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

9.2. Mynextjob az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.3. Mynextjob és az esetleges adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül Mynextjob és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez bármely szempontból – az elérhető védelemhez képest – ésszerűtlen eljárást jelentene.

9.4. A Weboldal a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. Mynextjob a Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.

9.5. Mynextjob kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Mynextjob általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor Mynextjob nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

9.6. Mynextjob valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9.7. A Felhasználó személyes adataihoz Mynextjob azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a személyes adattal kapcsolatos adatkezelési műveleteket végeznek. A jogosultságokat a Mynextjob belső szabályzata tartalmazza.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

10.1. Összefoglalóan: A Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti, továbbá meghatározhatja, hogy az adatai közvetlenül hozzáférhetőek legyenek-e a Munkaadók számára (a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően aktív vagy passzív státuszba helyezéssel, valamint a kereshetőségi szint beállításával). A Felhasználó megismerheti az önéletrajz adatbázis hozzáféréssel rendelkező Munkaadók körét és megjelölheti, ha nem szeretné, hogy valamely Munkaadó az adataihoz hozzáférjen (bővebben lásd 3.4. pontot). Felhasználó számára a felhasználói fiókon belül megtekinthetőek azon Munkaadók, akik a Felhasználó profiloldalát, személyes adatait letöltötték.

10.2. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?
 • A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását.
 • A Felhasználó kérelmére Mynextjob tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • A Felhasználónak joga van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan Mynextjob által kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
 • A Felhasználónak joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak módosítását, pontosítását személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.
 • A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).
 • A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak törlését a Felhasználó is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.
 • Bizonyos esetekben az adatokat Mynextjob nem törli, hanem kizárólag a tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de a Felhasználó valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést, (iv) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de Mynextjob-nak meg kell vizsgálnia, hogy Mynextjob jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.
 • A Felhasználónak joga van Mynextjob által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). A Felhasználónak joga van a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.
 • Bizonyos esetekben a Felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés).
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy Mynextjob jogellenesen kezeli a személyes adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.
 • Mynextjob értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).
10.3. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?
 • Jogérvényesítéssel kapcsolatban kérjük írjon nekünk e-mailt az info@mynextjob.hu e-mail címre.
 • Természetesen postai úton is bejelentheti a kérését, ez esetben erre kérjük, az alábbi címre küldje a levelet: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
 • Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.
 • Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
 • Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

11. A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos részletes rendelkezések

11.1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

11.2. A „cookie” jelentése
A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Weboldalt látogatja.

11.3. A Mynextjob által használt cookie-k
A Weboldal két fajta cookie-t használ:
Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.
Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében Mynextjob állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

11.4. Harmadik fél cookie-k
Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából Mynextjob harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

11.5. Webjelzők és pixelek
A Weboldal és Mynextjob e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tageket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

11.6. Cookie-k engedélyezése és letiltása
A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Weboldal bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

12. Adatvédelmi tájékoztató változásai

Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Weboldalon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

13. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Név: My Next Job Kft.
E-mail: info@mynextjob.hu
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.


Kelt: Budapest, 2018. május 24.